ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 156 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3215 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
81
คอมพิวเตอร์ (1) เปิดให้ลงทะเบียน
31 คน
82
คอมพิวเตอร์ (1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
83
การงานอาชีพ (ม.2/5) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
84
การงานอาชีพ (ม.2/4) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
85
การงานอาชีพ (ม.2/3) เปิดให้ลงทะเบียน
33 คน
86
การงานอาชีพ (ม.2/2) เปิดให้ลงทะเบียน
31 คน
87
การงานอาชีพ (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
32 คน
88
เคมี (6/12) เปิดให้ลงทะเบียน
43 คน
89
เคมี (6/8) เปิดให้ลงทะเบียน
44 คน
90
Designing and Technology (2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
29 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol