ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 251 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3933 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
71
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ปวช.2/1) ปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
72
is (5/5) เปิดให้ลงทะเบียน
4 คน
73
วิจัย (TCT-2RA) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
74
Mathematics (Home School) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
75
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ (922) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
76
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (พค.22) เปิดให้ลงทะเบียน
29 คน
77
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ชช.12) เปิดให้ลงทะเบียน
18 คน
78
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ชช.11) เปิดให้ลงทะเบียน
17 คน
79
คอม (1) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
80
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน