ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 188 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3526 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
61
วิชาเทคโนโลยี (PS) (ม.6/3) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
62
วิชาเทคโนโลยี (PS) (ม.6/2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
63
วิชาเทคโนโลยี (PS) (ม.6/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
64
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (ม.4/5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
65
เทคโนโลยี (PS) (ม.6/6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
66
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3204 2001 ปวส.1/1 คธ. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
67
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3204 2001 ปวส.1/2 คธ. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
15 คน
68
การใช้ระบบประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 3204 2108 ปวส.2/1 คธ. (ตึกคอมฯ 422) ปิดให้ลงทะเบียน
39 คน
69
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3000 1601 ปวส.1/1 ลจ. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
70
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3000 1601 ปวส.1/2 ลจ. (ตึกคอมฯ 422) ปิดให้ลงทะเบียน
41 คน