ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 112 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 2593 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
61
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.6/4) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
62
ค33203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.6/3) เปิดให้ลงทะเบียน
39 คน
63
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.4/6) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
64
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ม.4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
65
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.4/6) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
66
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
67
sss (1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
68
คอมพิวเตอร์ (ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
69
รวม (XYZ) เปิดให้ลงทะเบียน
427 คน
70
สังคมศึกษา (2/4,5,7,9) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน