ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 112 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 2593 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
51
โลกดาราศาสตร์ (5/3) เปิดให้ลงทะเบียน
32 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
52
แรงและการเคลื่อนที่ (6/20) เปิดให้ลงทะเบียน
27 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
53
แรงและการเคลื่อนที่ (6/17) เปิดให้ลงทะเบียน
47 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
54
แรงและการเคลื่อนที่ (6/18) เปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
55
เคมีเล่ม 1 (4/14) เปิดให้ลงทะเบียน
27 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
56
เคมีเล่ม 1 (4/6) เปิดให้ลงทะเบียน
44 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
57
ืคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม (1/13) เปิดให้ลงทะเบียน
42 คน
58
ืคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม (1/3) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน
59
ืคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม (4/17) เปิดให้ลงทะเบียน
44 คน
60
ืคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม (4/1) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน