ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 188 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3526 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
41
การงานอาชีพ (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
ชัยพร ดีกร ชัยพร ดีกร โคกสูง
42
พระพุทธศาสนา (2/4) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
43
วิทยาการคำนวณ (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
ชัยพร ดีกร ชัยพร ดีกร โคกสูง
44
01 (01) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
45
E Marketing 1/2562 (AB) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
46
ANT (ANT) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
47
NS (62) เปิดให้ลงทะเบียน
2 คน
48
เพิ่มรู้ (3/10) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
49
ชุมนุมถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ (ม.1) เปิดให้ลงทะเบียน
12 คน
50
2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ปวช 1 ช่างเชื่อม) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน