ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 188 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3526 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
21
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (109) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
22
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (108) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
23
I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (107) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
24
สังคมศึกษาฯ1 (ม.4/10) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
25
สังคมศึกษาฯ1 (ม.4/9) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
26
สังคมศึกษาฯ1 (ม.4/8) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
27
สังคมศึกษาฯ1 (ม.4/7) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
28
สังคมศึกษาฯ1 (ม.4/6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
29
สังคมศึกษาฯ1 (ม.4/5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
30
สังคมศึกษาฯ1 (ม.4/4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน