ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 251 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3933 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
11
ภาษาอังกฤษ 4 (ม.5/1) เปิดให้ลงทะเบียน
19 คน
12
การเขียนภาษาอังกฤษ (ม.4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
13 คน
13
ภาษาอังกฤษ 2 (ม.4/1) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
14
การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 (ม.1/2) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
15
การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2 (ม.1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
16
D&T (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
17
อบรมโปรแกรม ศธ.02 ออนไลน์ (วท.อจ.) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
18
วิทยาการคำนวณ (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
19
วิทยาการคำนวณ ม.1 (ม.1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
3 คน
20
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (5/6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน