ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 112 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 2492 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
11
Designing and Technology (2/8) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
12
Designing and Technology (2/7) เปิดให้ลงทะเบียน
32 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
13
Designing and Technology (2/6) เปิดให้ลงทะเบียน
33 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
14
Designing and Technology (2/5) เปิดให้ลงทะเบียน
39 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
15
Designing and Technology (2/4) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
16
Designing and Technology (2/3) เปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
17
Designing and Technology (2/2) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
18
คณิตศาสตร์ (ม.1/3) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
19
การประกอบเครื่องคอมฯและติดตั้งซอฟต์แวร์ (มบค.12) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
20
English (3/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน