ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 206 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3734 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
91
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2204 2104 ปวช.2/2 คธ. (ตึกคอมฯ 422) ปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
92
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001 2001 ปวช.1/1 กร. (ตึกคอมฯ 422) ปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
93
กลุ่ม อาจารย์ญาราภรณ์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
94
การเขียนภาษา php (ม.5/5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
95
การงานอาชีพและเทคโนโยี (ม.6/4) เปิดให้ลงทะเบียน
8 คน
96
คอมพิวเตอร์ (6/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
ธนรัตน์ สวัสดิกุล ธนรัตน์ สวัสดิกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
97
หน้าที่พลเมือง (2/11) เปิดให้ลงทะเบียน
27 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
98
กิจกรรมเสริม (ป.4/1) เปิดให้ลงทะเบียน
43 คน
TAO TAO :)
99
วิทยาการคำนวณ (ป. 5/1) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน
TAO TAO :)
100
วิทยาการคำนวณ (ป. 5/2) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
TAO TAO :)