ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 156 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3215 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
91
เคมี (6/6) เปิดให้ลงทะเบียน
41 คน
92
ระเบียบวิธีวิจัย (4/5) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
93
เคมี (6/4) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน
94
โลกดาราศาสตร์ (5/13) เปิดให้ลงทะเบียน
53 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
95
โลกดาราศาสตร์ (5/11) เปิดให้ลงทะเบียน
52 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
96
โลกดาราศาสตร์ (5/7) เปิดให้ลงทะเบียน
48 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
97
โลกดาราศาสตร์ (5/5) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
98
แรงและการเคลื่อนที่ (6/20) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
99
แรงและการเคลื่อนที่ (6/17) เปิดให้ลงทะเบียน
51 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
100
แรงและการเคลื่อนที่ (6/18) เปิดให้ลงทะเบียน
47 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130