ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 188 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3526 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
วิทย์ (4/1) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
2
ภาษาอังกฤษ (ป.6/2) เปิดให้ลงทะเบียน
19 คน
3
ขาย (ม5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
4
การขายเบื้องต้น (ชคธ.1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
5
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (ม.1) เปิดให้ลงทะเบียน
12 คน
6
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (3) เปิดให้ลงทะเบียน
9 คน
7
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส.1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
8
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ปวช.2/1) ปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
9
is (5/5) เปิดให้ลงทะเบียน
4 คน
10
วิจัย (TCT-2RA) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน