ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 112 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 2492 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
2
3100-0008 (มอย.12) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
3
3100-0008 (มอย.11) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
4
Electronic DIY (ม.4/5) เปิดให้ลงทะเบียน
18 คน
5
Computing Science (5/8) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
6
Computing Science (5/4) เปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
7
Designing and Technology (2/12) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
8
Designing and Technology (2/11) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
9
Designing and Technology (2/10) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
10
Designing and Technology (2/9) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol