ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 206 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3734 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
ห้องเรียนครูภัต (422) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
2
วิทยาการคำนวณ (4/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
3
ทุกวิชา (ม.5/3) เปิดให้ลงทะเบียน
14 คน
4
การงานอาชีพ 1 (M. 4/1 ) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
5
มาเรียนตามปกติ (ประถมศึกษาปีที่ 5) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
6
English (301) เปิดให้ลงทะเบียน
33 คน
7
วิทยาการคำนวณ (1) เปิดให้ลงทะเบียน
4 คน
8
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.3/4) เปิดให้ลงทะเบียน
24 คน
9
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.3/3) เปิดให้ลงทะเบียน
23 คน
10
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.5/4) เปิดให้ลงทะเบียน
25 คน