ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 156 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3215 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
ภาษาอาหรับ (ป.4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
2
การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
3
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (ม.4/3 ) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
4
ภาษาไพธอน (ม.6/4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
5
ภาษาไพธอน (ม.6/3) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
6
ภาษาไพธอน (ม.6/2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
7
ภาษาไพธอน (ม.6/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
8
การงานอาชีพ (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
ชัยพร ดีกร ชัยพร ดีกร โคกสูง
9
พระพุทธศาสนา (2/4) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
10
วิทยาการคำนวณ (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
ชัยพร ดีกร ชัยพร ดีกร โคกสูง