ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 251 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3933 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
I21202 การสื่อสารและนำเสนอ (107) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
2
I21202 การสื่อสารและนำเสนอ (108) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
3
I21202 การสื่อสารและนำเสนอ (109) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
4
I21202 การสื่อสารและนำเสนอ (110) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
5
I21202 การสื่อสารและนำเสนอ (111) เปิดให้ลงทะเบียน
22 คน
6
I21202 การสื่อสารและนำเสนอ (112) เปิดให้ลงทะเบียน
21 คน
7
การเขียนโปรแกรมโดยเครื่องมือกราฟฟิกโหมด (ปวช.2/1) ปิดให้ลงทะเบียน
5 คน
8
เข้างาน (ประจำ) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
9
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.6/1) เปิดให้ลงทะเบียน
28 คน
10
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.5/1) เปิดให้ลงทะเบียน
19 คน