ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 47 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 1345 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
41
ช่างเครือข่ายและการซ่อมบำรุง (4/6) เปิดให้ลงทะเบียน
41 คน
42
ช่างเครือข่ายและการซ่อมบำรุง (4/1) ปิดให้ลงทะเบียน
15 คน
43
ช่างประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (3/8) ปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
44
ช่างประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (3/7) เปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
45
ช่างประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (3/6) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
46
ช่างเครือข่ายและการซ่อมบำรุง (4/5) ปิดให้ลงทะเบียน
28 คน
47
ช่างประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (3/5) ปิดให้ลงทะเบียน
41 คน