ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 156 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3215 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
31
วิชาเทคโนโลยี (PS) (ม.6/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
32
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (ม.4/5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
33
เทคโนโลยี (PS) (ม.6/6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
34
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3204 2001 ปวส.1/1 คธ. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
35
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3204 2001 ปวส.1/2 คธ. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
15 คน
36
การใช้ระบบประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 3204 2108 ปวส.2/1 คธ. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
37
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3000 1601 ปวส.1/1 ลจ. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
38
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3000 1601 ปวส.1/2 ลจ. (ตึกคอมฯ 422) ปิดให้ลงทะเบียน
41 คน
39
โปรแกรมกราฟิก 2204 2105 ปวช.3/1 คธ. (ตึกคอมฯ 422) ปิดให้ลงทะเบียน
31 คน
40
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2204 2104 ปวช.2/1 คธ. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน