ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 47 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 1345 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
31
วิทยาการคำนวณ (1/8) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
32
วิทยาการคำนวณ (1/6) เปิดให้ลงทะเบียน
33 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
33
วิทยาการคำนวณ (1/5) เปิดให้ลงทะเบียน
39 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
34
วิทยาการคำนวณ (1/4) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
35
วิทยาการคำนวณ (1/3) เปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
36
วิทยาการคำนวณ (1/2) เปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
37
วิทยาการคำนวณ (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
29 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
38
กิจกรรมเข้าแถว (ปวช.2.2 บค) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
39
ภาษาไทย (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
40
ช่างเครือข่ายและการซ่อมบำรุง (4/7) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน