ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 47 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 1345 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
21
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ชั้น ป.4) เปิดให้ลงทะเบียน
11 คน
22
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2/8) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
23
รำไทยพื้นฐาน (พื้นฐานวันเสาร์) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
24
วิทยาการคำนวณ (1/7) ปิดให้ลงทะเบียน
32 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
25
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2/3) เปิดให้ลงทะเบียน
41 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
33 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
27
วิทยาการคำนวณ (1/12) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
28
วิทยาการคำนวณ (1/11) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
29
วิทยาการคำนวณ (1/10) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol
30
วิทยาการคำนวณ (1/9) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
นายจุมพล  ผ่านชมภู นายจุมพล ผ่านชมภู https://www.facebook.com/j.jumpol