ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 47 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 1345 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
11
ึคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2/4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
12
ึคณิตศาสตร์พื้นฐาน (1/4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
13
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
43 คน
14
มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาตอนต้น) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
15
สังคม (ม.3/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
16
เช็คชื่อ (ชั้น ป.1) เปิดให้ลงทะเบียน
12 คน
17
ดนตรี นาฏศิลป์ (ชั้น ป.2) เปิดให้ลงทะเบียน
19 คน
18
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ชั้น ป.3) เปิดให้ลงทะเบียน
16 คน
19
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ชั้น ป.6) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
20
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (ชั้น ป.5) เปิดให้ลงทะเบียน
14 คน