ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 234 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3787 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
วิทยาการคำนวณ (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
2
วิทยาการคำนวณ ม.1 (ม.1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
3 คน
3
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (5/6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
4
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (5/5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
5
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (5/4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
6
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (5/3) เปิดให้ลงทะเบียน
33 คน
7
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (5/2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
8
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (5/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
9
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (6/5) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
10
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ (6/4) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน