ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 402 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6447 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
81
Grammar (E20224) (M.3/9) ปิดให้ลงทะเบียน
44 คน
82
Fundamental English E21102 (M.1/12) ปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
83
Fundamental English E21102 (M.1/10) ปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
84
Fundamental English E21102 (M.1/6) ปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
85
Fundamental English E21102 (M.1/2) ปิดให้ลงทะเบียน
40 คน
86
การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนโครงงาน (ม.5/1) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน
87
การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนโครงงาน (ม.5/2) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
88
การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนโครงงาน (ม.5/4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
89
แนะแนว (ม.5/2) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
90
ทัศนศิลป์ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) เปิดให้ลงทะเบียน
7 คน