ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 402 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6447 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
71
วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) (ม.3/1) เปิดให้ลงทะเบียน
29 คน
72
Homeroom (Semester2/2019) (M.6/10) ปิดให้ลงทะเบียน
44 คน
73
Homeroom (Semester1/2019) (M.6/10) ปิดให้ลงทะเบียน
44 คน
74
วิทยาการและการรับรู้สารสนเทศ (ม.2/8) เปิดให้ลงทะเบียน
17 คน
อรรถเมธ ตะโกนา อรรถเมธ ตะโกนา นครราชสีมา
75
วิทยาการและการรับรู้สารสนเทศ (ม.2/7) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
อรรถเมธ ตะโกนา อรรถเมธ ตะโกนา นครราชสีมา
76
วิทยาการและการรับรู้สารสนเทศ (ม.2/6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
อรรถเมธ ตะโกนา อรรถเมธ ตะโกนา นครราชสีมา
77
วิทยาการและการรับรู้สารสนเทศ (ม.2/5) เปิดให้ลงทะเบียน
24 คน
อรรถเมธ ตะโกนา อรรถเมธ ตะโกนา นครราชสีมา
78
Grammar (E20224) (M.3/12) ปิดให้ลงทะเบียน
39 คน
79
Grammar (E20224) (M.3/11) ปิดให้ลงทะเบียน
43 คน
80
Grammar (E20224) (M.3/10) ปิดให้ลงทะเบียน
45 คน