ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 483 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6825 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
71
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ (เด็กพิเศษ) เปิดให้ลงทะเบียน
10 คน
72
กองบริการงานบุญ (01) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
73
วิชชาชีวิต (อนุบาล) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
74
หน้าที่พลเมือง (4/12) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
75
คณิตไทยอังกฤษวิทย์ (1-6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
76
ภาษาไทย (1สทค1) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
77
- (6) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
78
- (5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
79
- (4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
80
- (3) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน