ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 402 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6447 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
61
วิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2204 2005 ปวช.3-1 คธ. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
31 คน
62
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1-2 กร. (ปวส.1-2 กร.) เปิดให้ลงทะเบียน
15 คน
63
การใช้ระบบประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 3204 2108 ปวส.2/2 คธ. (ปวส.2/2 คธ.) เปิดให้ลงทะเบียน
23 คน
64
วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
29 คน
65
กิจกรรม (Entech) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
66
การออกแบบเทคโนโลยี (ม.1) เปิดให้ลงทะเบียน
20 คน
67
วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) (ม.3/4) เปิดให้ลงทะเบียน
26 คน
68
วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) (ม.3/3) เปิดให้ลงทะเบียน
32 คน
69
โฮมรูท (ปวช.3/9) เปิดให้ลงทะเบียน
44 คน
70
วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) (ม.3/2) เปิดให้ลงทะเบียน
31 คน