ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 483 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6825 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
61
วิทยาการคำนวณ (5/1) เปิดให้ลงทะเบียน
46 คน
62
สุขศึกษา (ม.1/2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
63
วิทยคำนวณ (ม.5/1) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
64
Chemistry (High school) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
65
Chemistry industrial (High school ) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
66
ไทย (1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
67
ไทย (1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
68
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.3 ห้อง 1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
69
IS2:การสื่อสารและการนำเสนอ (ม.3/1) เปิดให้ลงทะเบียน
38 คน
70
ภาษาไทย (Sec 1/Sec 2 สาขาวิชาภาษาไทย) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน