ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 402 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6447 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
51
เข้าแถว (4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
52
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
53
ไทย (1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
54
โลกศึกษา (5/2) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
55
3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์) เปิดให้ลงทะเบียน
9 คน
นายวิฑูร มลิวัลย์ นายวิฑูร มลิวัลย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
56
2105-2112 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (ปวช. 3 อิเล็กทรอนิกส์) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
นายวิฑูร มลิวัลย์ นายวิฑูร มลิวัลย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
57
3105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์) เปิดให้ลงทะเบียน
9 คน
นายวิฑูร มลิวัลย์ นายวิฑูร มลิวัลย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
58
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (ม.3) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
59
วิชา อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 2204 2111 ปวช. 2-2 คธ (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
60
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1-1 กร. (ตึกคอมฯ 422) เปิดให้ลงทะเบียน
11 คน