ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 402 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6447 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
41
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ม.3/2) เปิดให้ลงทะเบียน
32 คน
42
เวรโรงอาหาร (คณะกรรมการนักเรียน) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
43
เช็คชื่อกิจกรรมกีฬาสี สีฟ้า (1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
44
ภาษาไย (1/1) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
45
ทัศนศิลป์ 1 (มัธยมศึกษาปีที่ 1) เปิดให้ลงทะเบียน
19 คน
46
บาลี (ม.4.1) เปิดให้ลงทะเบียน
11 คน
47
พระพุทธศาสนา (ม.2/1) เปิดให้ลงทะเบียน
19 คน
48
อังกฤษ (6/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
49
พัฒนาสถานศึกษา (ศูนย์การเรียนชุมชนวัดกระทึงทอง) ปิดให้ลงทะเบียน
93 คน
50
ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 (ม.ต้น 62/2) เปิดให้ลงทะเบียน
94 คน