ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 402 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6447 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
31
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย) เปิดให้ลงทะเบียน
6 คน
32
โปรแกรมนำเสนอ (ม.4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
21 คน
33
โปรแกรมนำเสนอ (ม.4/3) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน
34
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ม.5/3) เปิดให้ลงทะเบียน
41 คน
35
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ม.5/2) เปิดให้ลงทะเบียน
25 คน
36
งานซ่อมบำรุง 6 (6/2) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
37
คอมพิวเตอร์ (ม.3) เปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
38
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2 (2/7) เปิดให้ลงทะเบียน
27 คน
39
บาลี (ม.4.2) เปิดให้ลงทะเบียน
28 คน
40
บาลี (ม.1/3) เปิดให้ลงทะเบียน
20 คน