ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 402 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6447 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
91
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 (ม.5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
92
ห้องเรียนการงานอาชีพ-วิทยาการคำนวน ม.1 (มัธยมศึกษาปีที่ 1) เปิดให้ลงทะเบียน
20 คน
93
วิทยาการคำนวณม.2 (มัธยมศึกษาปีที่ 2) เปิดให้ลงทะเบียน
12 คน
94
การงานอาชีพ ม.2 (มัธยมศึกษาปีที่ 2) เปิดให้ลงทะเบียน
12 คน
95
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ม.3/1) เปิดให้ลงทะเบียน
29 คน
96
กิจกรรมเสริม (ป.4/2) เปิดให้ลงทะเบียน
42 คน
97
วิทยาการคำนวณป.5 (ประถมศึกษาปีที่ 5) เปิดให้ลงทะเบียน
9 คน
98
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ป.6/2) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
99
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ป.6/1) เปิดให้ลงทะเบียน
32 คน
100
การงานอาชีพ-คอม (ประถมศึกษาปีที่ 6) เปิดให้ลงทะเบียน
11 คน