ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 767 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 9355 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
ว 20221 กระบวนการสื่อสารข้อมูล (ม.2/9) เปิดให้ลงทะเบียน
42 คน
2
ว 20221 กระบวนการสื่อสารข้อมูล (ม.2/10) เปิดให้ลงทะเบียน
42 คน
3
วิทยาการคำนวน (ม.1/1) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
4
การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น (ม.4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
5
ว 32105-32106 วิทยาการคำนวณ-การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.3/5) เปิดให้ลงทะเบียน
37 คน
6
ว 32105-32106 วิทยาการคำนวณ-การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.3/4) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
7
ว 32105-32106 วิทยาการคำนวณ-การออกแบบและเทคโนโลยี (3/8) เปิดให้ลงทะเบียน
34 คน
8
ว20221 กระบวนการสื่อสารข้อมูล (2/8) เปิดให้ลงทะเบียน
43 คน
9
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร (4/1) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
10
วิทยาการคำนวณ (5/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน