DNS Server คือะไร
ความรู้ทั่วไปด้านเครือข่าย

Domain Name Server (DNS) คืออะไร

เมื่อพูดถึง DNS สำหรับผู้เขียนแล้วคงพอจะนึกได้ถึงคำ 2 คำหลักๆ คือ Domain Name Server, Domain Name System

DNS (Domain Name Server) หรือ เครื่องแม่ข่ายโดเมนเนม คือ เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการในการจัดเก็บชื่อโดเมนเนม (Domain Name)

DNS (Domain Name System) หรือ ระบบโดเมนเนม คือ ระบบที่ให้บริการแปลงชื่อโดเมนเนม (Domain Name) ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในเครื่องแม่ข่ายโดเมนเนม (Domain Name Server) เป็นหมายเลขไอพี แอดเดรส (IP Address) เพื่อนำหมายเลขไอพีดังกล่าวไปติดต่อยังเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ต้องการดำเนินการต่างๆ เช่น เรียกดูข้อมูลภายในเว็บไซต์

แต่ปัจจุบันเราเรียกชื่อ DNS โดยรวมๆ คือ Domain Name Server

สรุปความหมายของ DNS (Domain Name Server) คือ เครื่องแม่ข่ายหรือคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการจัดเก็บชื่อโดเมนเนม (Domain Name) และ ทำการแปลงชื่อโดเมนเนมดังกล่าวเป็นหมายเลขไอพี แอดเดรส (IP Address) เพื่อนำหมายเลขไอพีดังกล่าวไปติดต่อยังเครื่องแม่ข่าย (Sever) ที่ต้องการดำเนินการต่างๆ เช่น เรียกดูข้อมูลภายในเว็บไซต์ โดยปัจจุบันมีองค์กร หรือ บริษัทที่ให้บริการในการรับจดโดยเมนเนม ยกตัวอย่างเช่น th.godaddy.com, domain.z.com, netdesignhost.com, dotsiam.com และอื่นๆ เป็นต้น

DNS (Domain Name Server) ให้บริการอะไร
1.ให้บริการแปลงชื่อโดเมนเนม (Domain Name) เป็นหมายเลขไอพี แอดเดรส (IP Address)
2.ชี้โดเมนเนมหลายๆ ชื่อมายังเว็บไซต์เว็บไซต์เดียว (Domain Aliases)
3.การกระจายโหลดข้อมูล (Load distribution)

ส่วนต่างๆ ของระบบ DNS (Domain Name Server)  ระบบ DNS แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1.Name Resolvers : รีโซล์ฟเวอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง) ที่ต้องการสอบถามหมายเลขไอพี แอดเดรส (IP Address) จาก DNS server

2.Domain Name Space : โดเมนเนมสเปซ คือ ฐานข้อมูลระบบ DNS มีโครงสร้างเสมือนต้นไม้ แต่ละโดเมนจะมีชื่อหลัก (เช่น sopanat.com) และสามารถมีโดเมนย่อยหรือซับโดเมน (Subdomain) การเรียกชื่อจะใช้จุด (.) เป็นตัวแบ่งแยกระหว่างโดเมนหลักและโดเมนย่อย (เช่น intra.sopanat.com)

3.Name Servers : เนมเซิร์ฟเวอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันโปรแกรมที่จัดการฐานข้อมูลของระบบ DNS เนมเซิร์ฟเวอร์จะทำการค้นหาข้อมูลในฐานของมูลของตัวเอง เมื่อพบแล้วจะตอบกลับการร้องขอในทันที หรือ จะส่งต่อการร้องขอ ไปยังเนมเซิร์ฟเวอร์อื่นถ้าตัวเองไม่มีมีเร็คคอร์ดที่ค้นหา, การที่เนมเซิร์ฟเวอร์มีเรคคอร์ดที่ค้นหาแสดงว่า เนมเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นเจ้าของโดเมนนั้น (Authoritative) แต่ถ้าหากไม่มีก็หมายถึงไม่ได้เป็นเจ้าของโดเมนนั้นจะเรียกว่า Non-Authoritative

แนวคิดการทำงานของระบบ DNS (Domain Name Server)
DNS ทำหน้าที่คล้ายสมุดโทรศัพท์คือ เมื่อมีคนต้องการจะโทรศัพท์หาใคร คนนั้นก็จะเปิดสมุดโทรศัพท์ดูเพื่อค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของคนที่ต้องการติดต่อ คอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน เมื่อต้องการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เครื่องนั้นก็จะทำการสอบถามหมายเลขไอพี แอดเดรส (IP Address) ของเครื่องที่ต้องการสื่อสารด้วยกับ DNS server

การทำงานของระบบ DNS (Domain Name Server)
กลไกของ DNS จะใช้หลักการของสิ่งที่เรียกว่า distributed database คือการที่ฐานข้อมูลมีหลายฐานข้อมูลกระจายอยู่บนเครื่องแม่ข่าย (server) ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต โดยฐานข้อมูลจะไม่เก็บข้อมูลทั้งหมดแต่จะเก็บเป็นส่วนที่มันควรรู้ในระบบของมันและจะมีการสอบถามจากภายนอก เพื่อหาข้อมูลในส่วนที่ภายนอกต้องการ ดังรูปภาพดังต่อไปนี้คือ โครงสร้างและลำดับชั้นของระบบ DNS (Domain Name Server)

DNS Distributed, Hierarchical Database DNS

จากรูปภาพจะเป็นโครงสร้างและลำดับชั้นของระบบ DNS แบ่งได้เป็น 3 ลำดับชั้น
1.ลำดับบนสุด Root DNS servers ปัจจุบันมีอยู่ 13 เครื่อง a.root.server.net ถึงเครื่อง m.root.server.net
2.ลำดับที่ 2 Top Level Domain (TLD) เครื่องที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนเนมนามสกุลนั้นๆ ทั้งหมด เช่น เครื่องที่เก็บโดเมนเนมนามสกุล .com ก็จะเป็น .com DNS servers หรือ ของประเทศไทยที่ลงท้ายด้วย .th เราก็จะมี .th DNS servers เป็นต้น
3.ลำดับที่ 3 Authoritative Domain name server (อยู่ล่าง amazon.com) คือ โดเมนเนม เซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลด้วยโดเมนเนมนั้นๆ เช่น amazon.com ก็จะมี Authoritative Domain name server เป็นของตัวเอง, yahoo.com ก็จะมี Authoritative Domain name server เป็นของตัวเอง, google.com ก็จะมี Authoritative Domain name server เป็นของตัวเอง ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในระดับนี้จะเก็บไอพี แอดเดรส (IP Address) ของโดเมนเนมนั้นจริงๆ ซึ่งการทำงานจะทำงานเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้ ยกตัวอย่างเช่นต้องการจะถาม DNS servers ว่าไอพี แอดเดรสของ www.amazon.com คืออะไร

1.สิ่งแรกเลยคือจะต้องไปถาม Root DNS servers ว่า .com DNS servers ไอพี แอดเดรสอะไรจากนั้น Root DNS servers จะให้ตัวไอพี แอดเดรสของ .com DNS servers มา

2.ต่อมาจึงต้องไปถาม .com DNS servers ต่อว่าไอพี แอดเดรสของ Authoritative Domain name server ของ amazon.com คืออะไร .com DNS servers ก็จะให้ไอพี แอดเดรสของ Authoritative Domain name server ของ amazon.com มา

3.ต่อมาต้องไปถาม Authoritative Domain name server ของ amazon.com อีกรอบนึงว่าเครื่องที่ชื่อว่า amazon.com มีไอพี แอดเดรสอะไร จึงจะได้คำตอบเป็นหมายเลขไอพี แอดเดรสของ amazon.com มา

ข้อดีของการใช้งาน DNS (Domain Name Server)
1. ช่วยแปลงหมายเลขไอพีซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่จดจำได้ยาก (เช่น 119.59.104.39) มาเป็นชื่อที่สามารถจดจำได้ง่ายแทน (เช่น www.sopanat.com)
2. ใช้เพื่อการบล็อคเว็บไซต์หรือปฏิเสธการร้องขอที่อยู่ของเว็บไซต์ “ที่ไม่พึงประสงค์” (เช่น เว็บไซต์ที่ปล่อยไวรัส เว็บไซต์ที่หลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาต่อต้านรัฐบาล หรือเว็บไซต์อะไรก็ตามที่ผู้ควบคุม DNS เห็นว่าเขาไม่อยากให้เราดู)

ข้อเสียของการใช้งาน DNS (Domain Name Server)
1.เมื่อระบบ DNS Server เสียหรือล่มจะกระทบการใช้งานของชื่อโดเมนเนมนั้นทั้งระบบเนื่องจากไม่สามารถหาไอพี (IP Address) ของเครื่องปลายทางได้

 

sopanatc
เขียนบทความไอทีไปเรื่อย, ทำสิ่งที่อยากทำให้เป็นจริง :)
http://www.sopanat.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *