DNS Server คือะไร
ความรู้ทั่วไปด้านเครือข่าย

Domain Name Server (DNS) คืออะไร

เมื่อพูดถึง DNS สำหรับผู้เขียนแล้วคงพอจะนึกได้ถึงคำ 2 คำหลักๆ คือ Domain Name Server, Domain Name System DNS (Domain Name Server) หรือ เครื่องแม่ข่ายโดเมนเนม คือ เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการในการจัดเก็บชื่อโดเมนเนม (Domain Name) DNS (Domain Name System) หรือ ระบบโดเมนเนม คือ ระบบที่ให้บริการแปลงชื่อโดเมนเนม (Domain Name) ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในเครื่องแม่ข่ายโดเมนเนม (Domain Name Server) เป็นหมายเลขไอพี แอดเดรส (IP Address) เพื่อนำหมายเลขไอพีดังกล่าวไปติดต่อยังเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ต้องการดำเนินการต่างๆ เช่น เรียกดูข้อมูลภายในเว็บไซต์